Demo Word Bank

Search :
Result from Vocab Bank
  Pinyin Traditional English Book Lsn
liàngMeasure for cars, buses, etc112
  Page 1   
Result from dictionary
Pinyin Traditional English
gōng gòng qì chē 公共汽車 bus/CL:輛|辆[liang4],班[ban1]
chū zū qì chē 出租汽車 taxi/cab (PRC)/hire car (Taiwan)/CL:輛|辆[liang4]
kǎ chē 卡車 truck/CL:輛|辆[liang4]
mó tuō chē 摩托車 motorbike/motorcycle/CL:輛|辆[liang4],部[bu4]
jiù hù chē 救護車 ambulance/CL:輛|辆[liang4]
jī dòng chē liàng 機動車輛 a motor vehicle
qì chē 汽車 car/automobile/bus/CL:輛|辆[liang4]
jiǎo tà chē 腳踏車 bicycle/bike (Taiwan)/CL:輛|辆[liang4]
zì xíng chē 自行車 bicycle/bike/CL:輛|辆[liang4]
zhuāng jiǎ chē 裝甲車 armored car/CL:輛|辆[liang4]

Register and login to create your own vocabulary lists
Develop by Voloer Group - www.voloer.com